REGULAMIN

FUNDACJI ŚWIĄTECZNA PACZKA

 

REGULAMIN DAROWIZN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEKAZYWANYCH NA RZECZ FUNDACJI „ŚWIĄTECZNA PACZKA” ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SWIATECZNAPACZKA.PL

 

1 DEFINICJE

  Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:  
 1. „Administrator” – Fundacja: „Świąteczna Paczka”, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000804391, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańsk. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą przy ulicy Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, NIP: 5832901437, REGON: 220068080, która samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 2. „Serwis”: strona internetowa dostępna pod adresem: www.swiatecznapaczka.pl.
 3. „Usługodawca” – Fundacja: „Świąteczna Paczka”, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000804391, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańsk. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą przy ulicy Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, NIP: 5832901437, REGON: 220068080.
 4. „Użytkownik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie przez Usługodawcę, który dokonał pełnej akceptacji Regulaminu.
 5. „Serwis pośrednictwa finansowego” – PayU S.A., dostawca usług płatniczych wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 6. „Darowizna” – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy w celu realizacji jego działalności statutowej (celów statutowych),
 7. „Usługa” – czynność polegająca na umożliwieniu przez Usługodawcą przekazywania Darowizny przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu usługi Serwisu pośrednictwa finansowego.
 8. „Płatność Rekurencyjna”: forma przekazywania Darowizny poprzez cykliczne obciążanie rachunku bankowego Użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie,
 9. „Karta płatnicza” – karta w rozumieniu art. 2 pkt. 15a ustawy o usługach płatniczych umożliwiająca dokonywanie transakcji płatniczych procesowanych serwis pośrednictwa finansowego na zasadach określonych w Regulaminie, która może zostać zarejestrowana przez Użytkownika.
 10. „Internet”- sieć internetowa, za pomocą której Użytkownik łączy się z Serwisem.
 11. „Umowa”- umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 12. „Abonament” – pobierana od Użytkownika w formie Płatności Rekurencyjnej zryczałtowana suma pieniężna, przekazywana Usługodawcy w formie darowizny
 13. „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
 14. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)
 

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
 1. Wyłącznym celem Usługi jest zbiórka środków pieniężnych na cele statutowe Usługodawcy.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Serwisu pośrednictwa finansowego.
 3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej.
 4. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik oświadcza, iż jest w pełni świadomy i akceptuje fakt iż przekazanie Darowizny wyczerpuje przesłanki umowy, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, to jest umowy darowizny, która polega na bezpłatnym świadczeniu na rzecz Usługodawcy kosztem majątku Użytkownika.
 5. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik oświadcza, że jest w pełni świadomy i akceptuje fakt iż , iż w momencie dokonana przelewu ziszczają się przesłanki, o których mowa w art. 890 § 1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który stwierdza że wykonana darowizna jest ważna niezależnie od formy czynności prawnej.
 

3. SPOSÓB KORZYSTANIA Z SERWISU

 
 1. W celu właściwego korzystania przez Użytkowników z Usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania się, niezbędne jest łącznie: a) połączenie z internetem. b) posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów internetu; c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia, o którym mowa pod lit. b) dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies; d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu jest bezpłatne i dobrowolne z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu.
 3. Wszelkie koszty związane z wymaganiami technicznymi określonymi w § 3 ust. 1 obciążają w całości Użytkownika, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie koszty związane z uzyskaniem dostępu do sieci internet.
 

4. USŁUGI I OPŁATY

 
 1. Usługodawca świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu na rzecz Użytkowników usługę umożliwiającą, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, przekazywanie Darowizn na cele statutowe działalności Usługodawcy.
 2. Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat z tytułu wpłat Darowizn.
 3. Opłaty z tytułu korzystania z Serwisu pośrednictwa finansowego określają odpowiednie regulaminy tegoż serwisu.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż część Darowizny zostaje przekazana Serwisowi pośrednictwa finansowego z tytułu opłaty za korzystanie z usług Serwisu Pośrednictwa Finansowego, zgodnie z regulaminem i tabelą opłat obowiązującą w Serwisie pośrednictwa finansowego.
 

5. ZAWARCIE UMOWY

 
 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu.
 2. Zawarcie Umowy jest dobrowolne.
 3. Do wykonania Umowy konieczne jest posiadanie konta w Serwisie pośrednictwa finansowego.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do założenia konta w Serwisie pośrednictwa finansowego i zapoznania się z regulaminami obowiązującymi w Serwisie pośrednictwa finansowego.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że dołożył wszelkich starań oraz podjął niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń i jego odpowiedzialność jest w tym zakresie wyłączona.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zagrożenia opisane w § 4 ust. 4 Regulaminu oraz za szkody wywołane działaniem Serwisu pośrednictwa finansowego.
 

6. PŁATNOŚCI REKURENCYJNE

 
 1. Zawarcie Umowy na Płatność Rekurencyjną następuje poprzez wybranie karty płatniczej jako sposobu płatności za Abonament, wypełnienie danych karty oraz wyrażenia zgody na niniejszy dokument.
 2. Umowa trwa dopóki Klient posiada konto w Serwisie lub do czasu, gdy Użytkownik lub Administrator anuluje Umowę, w zgodzie z postanowieniami niniejszego dokumentu.
 3. W celu zarejestrowania Karty Płatniczej, Użytkownik w ramach procesu płatności, podczas wyboru metody płatności powinien podać dane Karty Płatniczej (16-cyfrowy numer Karty Płatniczej, datę ważności Karty Płatniczej, kod CVV/CVC) oraz zapoznać się z zasadami świadczenia usługi przez Serwis pośrednictwa finansowego i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik dokonując akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na rejestrację Karty Płatniczej w trakcie procesu płatności.
 5. Prawidłowa rejestracja Karty Płatniczej skutkuje zapisaniem zaszyfrowanych danych Karty Płatniczej (4 ostatnie cyfry numeru karty płatniczej oraz data ważności karty) w Serwisie i umożliwia cykliczne obciążanie rachunku Użytkownika na rzecz Administratora.
 6. Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania Kartami Płatniczymi, tzn. może rejestrować nowe oraz usuwać już dodane Karty Płatnicze.
 7. Użytkownik ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych przez Usługodawcę, a w przypadku ich zmiany w celu skorzystania z usługi zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
 8. Skorzystanie z Płatności rekurencyjnej nie wiążę się z otwarciem rachunku bankowego ani rachunku płatniczego.
 9. Transakcje płatnicze dokonywane w ramach Płatności rekurencyjnej z wykorzystaniem zarejestrowanej Karty Płatniczej obsługiwane są przez Serwis pośrednictwa finansowego świadczący usługi płatnicze dla Usługodawcy.
 10. Abonament będzie naliczany od dnia zawarcia Umowy tj. od dnia wyrażenia zgody przez Użytkownika na naliczanie Abonamentu.
 11. Usługa Płatności rekurencyjnej świadczona jest przez czas nieokreślony.
 12. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie przez Użytkownika poprzez usunięcie Karty Płatniczej zapisanej w Serwisie lub poprzez oświadczenie złożone przez Użytkownika, Usługodawcy, w formie pisemnej lub e-mailowej.
 13. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu lub negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu lub szkodzą innym Użytkownikom bądź mają na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Administratora lub fałszowanie danych, Administrator ma prawo dokonać zawieszenia świadczenia usługi na rzecz Klienta oraz rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 

7. Dane osobowe

 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca.
 2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o przekazaniu Darowizny przy korzystaniu z Serwisu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do przekazania Darowizny na cele statutowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie Umowy oraz świadczenie Usług przez Administratora.
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi Użytkowników, w tym realizacji swoich praw należy kontaktować się za pośrednictwem następującego adresu e-mail: fundacja@swiatecznapaczka.pl
 4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu: 1)         zawarcia i realizacji Umowy/Usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 2)         wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. rozliczenia podatkowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3)         realizacji prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RDOO), tj. archiwizacji z uwagi na: 3 a)kontrole organów podatkowych, 3 b)      ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń. 4)     realizacji prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora (art. 6 ust. lit. f RDOO), tj. nawiązania kontaktu z Użytkownikom, aby podziękować mu za darowiznę.
 5. W związku z prowadzeniem Serwisu Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: 1)         imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu; 2)         informacje przekazywane przez Serwis pośrednictwa finansowego w związku z wpłatami darowizn przez Użytkowników.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały pozyskane, nie dłużej jednak niż do momentu upływu okresów przedawnienia wzajemnych roszczeń oraz okresów przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 7. Administrator w granicach i na podstawie prawa upoważniony jest do przekazywania danych osobowych Użytkowników obsługującym go firmom: służbom księgowym, kancelarii prawnej, dostawcom usług poczty elektronicznej, firmom informatycznym obsługującym Serwis.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich tzn. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Usługodawca informuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych Użytkowników do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują wobec Usługodawców skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.
 12. W celu realizacji Usługi Administrator przekazuje PayU S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 (dalej: „PayU S.A.”) dane osobowe Użytkownika niezbędne do wykonania Usługi co obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres Użytkownika, adres e-mail.
 13. Po przekazaniu PayU S.A. danych osobowych, o których mowa w ust. 12 ich administratorem stanie się PayU S.A. w zakresie przetwarzania w Serwisie pośrednictwa finansowego, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 

8. PRAWA AUTORSKIE

 
 1. Serwis jako całość chroniony jest prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy. Dotyczy to w szczególności loga, grafk i treści zamieszczanych przez Usługodawcę. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
 2. W celu uzyskania zgody na korzystanie z utworów należy skontaktować się z Usługodawcą pod adresem wskazanym w § 12 ust. 6 Regulaminu.
 3. Prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w Serwisie należą do Usługodawcy. Zamieszczenie ich w serwisie nie przenosi praw na żaden podmiot.
 4. Usługodawca oświadcza i gwarantuje, że materiały zamieszczane w Serwisie nie są obarczone wadami prawnymi, w szczególności nie narusza i nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym wizerunku osób trzecich.
 

9. REKLAMACJE

 
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem Usług przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: fundacja@swiatecznapaczka.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
 3. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie.
 5. Usługodawca informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia przez Serwis pośrednictwa finansowego.
 

10. USUNIĘCIE DANYCH, WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 
 1. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy usunięcia swoich danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w treści takie żądanie na wskazany wyżej adres z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie, a Usługodawca ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie dane usunąć, nie później jednak niż w terminie 30 dni, o ile takie żądanie Użytkownika jest prawnie zasadne.
 2. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Usługodawcą.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Usługodawcę żądania, o którym mowa w ust. 1.
 4. Usługodawca ze skutkiem natychmiastowym może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie § 10 ust. 4, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał wypełniając formularz w Serwisie.
 6. Rozwiązanie Umowy nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconych przez Użytkownika Darowizn.
 7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, powinno zostać wysłane drogą e-mailową lub pocztową na adresy wskazane w § 12 ust. 6 Regulaminu.
 

11. ZMIANY REGULAMINU

 
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie, a Użytkownicy drogą mailową zostaną poinformowani o tym fakcie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku zmiany Regulaminu lub zmiany regulaminów Serwisu pośrednictwa finansowego, w terminie 14 dni od poinformowania Użytkownika o zmianie w sposób wskazany w § 11 ust. 2 Regulaminu, poprzez oświadczenie złożone Usługodawcy na adresy wskazane w § ust. 6 Regulaminu.
 

12. PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

 
 1. Fundacja Świąteczna Paczka, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu, wpis do rejestru Fundacji pod nr KRS 0000804391 z dnia 25.09.2019 r.
 2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa podstawy i cele działania Fundacji Świąteczna Paczka, rodzaje, źródła i sposoby pomocy świadczonej przez Fundację, jak również obowiązki dotyczące informowania Fundacji spoczywające na rodzicach/opiekunach prawnych podopiecznego.
 3. Celem Fundacji jest pomoc podopiecznym w zakresie wskazanym w Statucie, związanym z ochroną zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. W szczególności organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia i życia dzieci; finansowanie leczenia oraz rehabilitacji dzieci w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych; organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów; a) inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi medycyny dziecięcej; wspieranie rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej, prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia i życia dzieci; pomoc finansową i rzeczową dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności domów dziecka oraz prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
 4. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone pkt. 1.3. oraz wydatkuje je zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutem.
 5. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 498) oraz ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 175 poz. 1362 z późn. zm.), a także Statutem Fundacji i niniejszym Regulaminem.
 

13. RODZAJE POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ ŚWIĄTECZNA PACZKA

 
 1. Przedmiotem pomocy jest wsparcie finansowe obejmujące wydatki w następujących obszarach: a) diagnostyka, leczenie oraz rehabilitacja, nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym; b) leczenie specjalistyczne bezpośrednio związane z ratowaniem życia, w tym zabiegi operacyjne w kraju i za granicą nie podlegające refundacji na zasadach ogólnych; c) produkty ratujące życie, nie podlegające refundacji na zasadach ogólnych; d) pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w tym również pobyt jednego opiekuna – w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej; e) zakup leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego do użytku domowego w części nie objętej refundowaniem przez instytucje ubezpieczenia społecznego lub PFRON.
 

14. ŹRÓDŁA POMOCY

 
 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: a) darowizn, spadków, zapisów; b) dotacji i subwencji oraz grantów; c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; d) dochodów z majątku Fundacji, a w szczególności z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych; e) odsetek bankowych; f) dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych g) akcji SMS
 2. Środki ze zbiórek publicznych, darowizn osób fizycznych i prawnych oraz z innych form działalności statutowej Fundacji przeznaczone na pomoc konkretnemu dziecku są zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Fundacją a podopiecznym.
 3. Wszystkie koszty administracyjne pokrywane są ze środków finansowych Fundacji.
 

15. ZASADY UDZIELANIA POMOCY

 
 1. Pomocą objęte są dzieci i osoby dorosłe.
 2. Pomoc udzielana jest dzieciom – osobom, których rodzice/opiekunowie prawni pozostają w wyjątkowo trudnych warunkach materialnych, niepozwalających na udźwignięcie kosztów leczenia.
 3. Celowość pomocy musi wynikać z zaleceń lekarza.
 4. Każda osoba może się starać o uzyskanie pomocy z Fundacji.
 5. Osoba starająca się uzyskać pomoc z Fundacji jest zobowiązana przesłać w formie listu tradycyjnego lub e-maila pismo zawierające następujące informacje: cel zbiórki na rzecz podopiecznego, opis choroby wraz z przebiegiem leczenia, koszty leczenia, sytuacja materialno-bytowa rodziny, rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 6. Po spełnieniu warunku określonego w pkt. 4.5. i wstępnej pozytywnej decyzji Zarządu podopieczni, rodzice/opiekunowie prawni dziecka otrzymują od Fundacji dokumenty, które powinni niezwłocznie przesłać drogą pocztową na adres Fundacji: a) wypełniony „Formularz Zgłoszeniowy Nowego Podopiecznego”, zawierający dane kontaktowe rodziców/opiekunów dziecka, dokładny opis problemów wynikających z choroby dziecka, sytuacji życiowej związanej z chorobą, zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka do celów prowadzenia zbiórki; b) podpisane „Porozumienie”; c) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku dziecka wymagającego stałej pomocy (rehabilitacji lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, czy lekarstw); d) kopię zaświadczenia lekarskiego o konieczności leczenia lub rehabilitacji, a w przypadku zwrócenia się z prośbą o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego – aktualne skierowanie określające jego termin i koszty; e) kopię odmowy lub przyznania dofinansowania ze środków NFZ, PFRON, MOPS lub PCPR f) kopię faktury, faktury pro forma lub innego aktualnego dokumentu, określającego koszt niezbędnego sprzętu, usługi, itp. (w przypadku braku ww. dokumentów – inną informację o przybliżonych kosztach).
 7. Zakwalifikowanie przez Zarząd Fundacji chorego-dorosłego lub dziecka do grupy podopiecznych Fundacji oraz określenie zakresu pomocy następuje na podstawie analizy wszystkich dokumentów dostarczonych przez rodzica/opiekuna prawnego.
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy pomocy podopiecznemu, nawet jeśli z wniosku i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynika, że spełniają one wszelkie warunki określone Statutem i Regulaminem.
 9. Fundacja zastrzega sobie możliwość odmowy finansowania i współfinansowania operacji zagranicznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu i leków ratujących życie poza granicami naszego kraju, jeśli istnieje możliwość zakupu potrzebnego sprzętu lub przeprowadzenie podobnego zabiegu w Polsce, nie odbiegającego jakością i standardami od proponowanego przez rodziców/opiekunów podopiecznego zabiegu lub proponowanego do zakupu sprzętu poza granicami kraju.
 10. W szczególnych przypadkach nie opisanych w Regulaminie Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach.
 

16. SPOSÓB UDZIELANIA POMOCY

 
 1. Fundacja działa aktywnie na rzecz podopiecznego, pozyskując darczyńców i sponsorów.
 2. Fundacja zobowiązuje się, że środki pieniężne zgromadzone podczas zbiórki na rachunku bankowym danej zbiórki publicznej przyporządkowane do danego podopiecznego na podstawie tytułu przelewu będą przeznaczone na rzecz tego podopiecznego zgodnie z umową z podopiecznym.
 3. Informacje o wysokości wpłaconych darowizn na rzecz podopiecznego będą na bieżąco podawane na stronie internetowej Fundacji. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców.
 4. Fundacja wysyła pisemne podziękowania drogę elektroniczną darczyńcom i sponsorom wpłacającym środki na rzecz podopiecznego Fundacji w imieniu podopiecznego, jego rodziców/opiekunów prawnych i własnym.
 5. Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy w całej wnioskowanej kwocie.
 6. Fundacja dopuszcza prowadzenie równoległej zbiórki przez rodziców/opiekunów podopiecznego we własnym zakresie i własnymi środkami poprzez indywidualne apele kierowane do określonego adresata. Wszelkie wpłaty wynikające z działań rodziców powinny być kierowane na konto bankowe Fundacji Świąteczna Paczka.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni przed rozpoczęciem działań, mających na celu uzyskanie funduszy, zobowiązani są poinformować o tym Zarząd Fundacji.
 8. Wszelkie działania mające na celu gromadzenie środków pieniężnych, wykorzystujące nazwę Fundacji i/lub logo, muszą być prowadzone w porozumieniu z Fundacją.
 9. Z chwilą zgromadzenia dla podopiecznego całej potrzebnej kwoty Fundacja umieszcza odpowiednią informację na swojej stronie internetowej.
 10. Jeśli, pomimo oficjalnego zakończenia zbiórki, nastąpią dalsze wpłaty na rzecz podopiecznego, zostaną one rozdysponowane na cele statutowe Fundacji.
 11. Rachunki i faktury, na podstawie których udzielana jest pomoc finansowa, muszą być wystawione na Fundację Świąteczna Paczka.
 12. Fundacja wypłaca środki finansowe zgodnie z umową zawartą z podopiecznym
 13. Środki finansowe przekazane na konto bankowe Fundacji bez identyfikacji adresata księgowane są jako przychód Fundacji i przeznaczone są na działalność statutową Fundacji.
 14. Przypisanie bezimiennej darowizny danemu podopiecznemu, dla którego środki miały być zaksięgowane, może nastąpić dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez darczyńcę, że wpłata była przeznaczona dla określonego podopiecznego.
 15. W przypadku wpłat dokonanych ze wskazaniem osoby, dla której Fundacja nie gromadzi środków finansowych, Fundacja przekaże te środki na swoje cele statutowe.
 16. Decyzję o dokonaniu operacji finansowych i terminie ich realizacji na rzecz podopiecznego podejmuje Zarząd Fundacji.

17. OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE INFORMOWANIA FUNDACJI SPOCZYWAJĄCE NA RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH PODOPIECZNEGO

 
 1. Rodzice/opiekunowie prawni podopiecznego zobowiązani są do informowania Zarządu Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania i sposobów kontaktowania się.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w celu uzyskiwania informacji o możliwości udzielania pomocy.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do bezzwłocznego informowania Fundacji o zaspokojeniu potrzeb podopiecznego z innych niż Fundacja źródeł finansowania.
 4. Na rodzicach/opiekunach prawnych dziecka spoczywa obowiązek informowania Fundacji na bieżąco o przebiegu leczenia lub rehabilitacji dziecka, któremu została udzielona pomoc ze środków własnych Fundacji lub ze zbiórki publicznej. Informacje takie należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną wraz z co najmniej dwoma zdjęciami dziecka dokumentującymi przebieg rehabilitacji lub leczenia (w tym zdjęcia z zakupionym sprzętem medycznym).
 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
 1. Fundacja ma prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku dziecka w celu pozyskiwania środków na rzecz podopiecznych, pozyskania środków na prowadzenie swojej działalności statutowej oraz w celu zdania sprawy z efektów swojej działalności, w tym publicznie, na stronach internetowych i w materiałach informacyjnych. Wykorzystanie wizerunku podopiecznego wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych zawartej w Porozumieniu.
 2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków przez rodziców/opiekunów prawnych podopiecznego Fundacji niezgodnie z przeznaczeniem, Fundacja korzysta ze środków prawnych w celu ich odzyskania.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Porozumienia na świadczenie pomocy, zawartego pomiędzy Zarządem Fundacji a rodzicami/opiekunami prawnymi podopiecznego Fundacji.
 4. Rodzic/opiekun prawny dziecka, ubiegając się o pomoc Fundacji oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i będzie wykonywał z należytą starannością obowiązki wynikające z Regulaminu.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie, a także w siedzibie Usługodawcy.
 8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 9. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 10. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 11. Usługodawca podaje następujący adres do korespondencji:
  Fundacja Świąteczna Paczka Podjazd 1/2, 81-805 Sopot adres e-mail: fundacja@swiatecznapaczka.pl  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2019r.

 

Zatwierdził

Zarząd Fundacji

Świąteczna Paczka